turned off flat screen tv

En radonbesiktning är en procedur som enkelt kan utföras hemma för att utvärdera och åtgärda radonhalterna. Denna process involverar att en besiktningsman analyserar intrånget av radon och ger rekommendationer för eventuell radonsanering.

För att säkerställa en framgångsrik radonbesiktning är det nödvändigt att ha en radonmätningsrapport, en planritning, och en beskrivning av byggnaden till hands under undersökningen. Dessutom krävs tillgång till golvbrunnar, vattenledningar, elektricitet och inspektionsluckor.

Radon och dess risker

Radon, en osynlig, luktfri och färglös radioaktiv gas, mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Höga radonhalter utgör en hälsorisk och kan leda till allvarliga konsekvenser. En av de mest påtagliga riskerna är dess koppling till lungcancer och luftvägssjukdomar. I Sverige tillskrivs radon nästan 500 fall av lungcancer årligen, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Radonmätning

För att mäta radon rekommenderas det att utföra mätningen under eldningssäsongen (oktober till april) med en mätperiod på minst två månader. Radonmätning kan enkelt genomföras genom att använda radonmätare som kan beställas hem. 

Vidta åtgärder vid förhöjda halter

Om radonmätningen indikerar för höga halter, är det viktigt att vidta åtgärder. En grundlig radonbesiktning utförd av en inspektör krävs för att identifiera källan innan några åtgärder genomförs. Besiktningsmannen ger sedan förslag på lämpliga åtgärder för att minska radonhalten.

Tre viktiga punkter att komma ihåg om radonbesiktning:

  • Radon och dess risker: Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Höga radonhalter i bostäder utgör en hälsorisk och beräknas orsaka 500 fall av lungcancer per år i Sverige. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och dricksvatten.
  • Utför en radonmätning: Mät radon under eldningssäsongen (oktober-april) i minst två månader. Beställ ackrediterade radonmätare och följ instruktionerna för korrekt mätning.
  • Vidta åtgärder om radonhalterna är för höga: Beställ en radonbesiktning för att identifiera källan till radonet och få förslag på lämpliga åtgärder för att sänka radonhalten. Vanliga åtgärder inkluderar ökad ventilation, tätning och radonbrunn. Att mäta radon och vidta åtgärder vid förhöjda halter är avgörande för att skydda din hälsa och skapa en säker inomhusmiljö.